“จตุพจน์ วิชาญจิตร” เก็บหุ้น KC 10.0511%

Latest Interesting Stories

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC โดย นายจตุพจน์ วิชาญจิตร ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.0511% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.7872% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 10.0511% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.7872% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

“ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์” เก็บ ACC เข้าพอร์ต 8.7633%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการได้มาหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC โดย นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.7633% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.7633% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.7633% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 8.7633% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket