ITC บ.ย่อย TU เสนอขาย – จัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้ถือหุ้นของ บ. ไม่เกิน 132 ล้านหุ้น

Latest Interesting Stories

“ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” แจง บ.ย่อย ITC ให้หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน ไม่เกิน 132 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20% ของหุ้นสามัญที่เสนอขายมูลค่า 1 บาทต่อหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟล์ลิ่งขาย IPO 660 ล้านหุ้น ไปแล้ว

ตามที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า หลังจากบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้น สามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นคร้ังแรก(IPO) ของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท จำนวนไม่เกิน 660,000,000 หุ้น ประกอบด้วย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่บริษัท ถืออยู่จำนวน 60,000,000 หุ้น และการนำหุ้นของ ITC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO) ของ ITC ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

ในการนี้ ITC จะเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 132,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิได้ร้บ การจัดสรร หุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

โดย ITC จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญ ให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญ ดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

 

(1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/ หรือข้อบังคับของ ITC หรือ

(2) ITC มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

หรือ (3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญ ITC สงวนสิทธิที่จะเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยจะพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทย ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) เท่านั้น